Par pirmsskolu

No 2009 gada Ikšķilē darbojas privātā sākumskola “Ķiparu nams”, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot “Latviešu ābecei”, ekoskolas, “STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu” un Klusuma skolas principus. Notiek kokapstrādes, robotikas, angļu valodas nodarbības u. c. aktivitātes.

SIA “Elodeja” ir privātās sākumskolas “Ķiparu nams” dibinātājs. Kopš 2019.gada iegūts sociālā uzņēmuma statuss, kas paredz, ka “Ķiparu nams” savu darbību virza sociāliem mērķiem – integrējot audzēkņus ar uzvedības un sociālo prasmju problēmām, kā arī izglītojot gan profesionāļus, gan sabiedrību sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanai. “Ķiparu nama” darbinieku kolektīvs jau līdz šim kopš 2010.gada organizē Ziemassvētku labdarības pasākumus, nodarbības, nometnes u.c. aktivitātes Ikšķiles novada pašvaldības maznodrošinātajām, audžuģimenēm un cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem.

“Ķiparu nams” ir biedrs biedrībās: “Ikšķiles uzņēmēju biedrība” (INUB), “Latvijas Montesori asociācija” un publisko un privāto partneru biedrībā “Zied zeme”.

Pirmsskolā ir sešas bērnu grupas, kuras apmeklē 73 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.  10 pedagogi aizrauj bērnus zināšanu ceļojumos un 9 pedagogu palīgi palīdz apgūt tik vajadzīgās patstāvības un pašaprūpes prasmes. Psihologs un logopēds ir atbalsts ģimenēm.

Pirmsskola ir aktīvs Ikšķiles novada uzņēmējs un 2012.gadā ir saņēmis Ikšķiles novada Gada balvu.

Kolektīvs

Sanda Reikmane

Dibinātāja un vadītāja

Izglītība: Latvija universitāte, sociālā pedagoģija.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, mājturības, mājsaimniecības, vizuālās mākslas skolotājs.
Kurss LU Med. Fak. Montesori medicīniskā pedagoģija. Internacionālā attīstības rehabilitācijas akadēmija Minhene/ Vācija; LU Medicīnas fakultāte Sociālās pediatrijas centrs, Rīga/ Latvija.
Kurss LU “Programma “ Sociālo prasmju trenēšana 4-7 gadus veciem bērniem”/ (STOP 4-7).
Regulāri tiek papildinātas zināšanas konferencēs, kursos un semināros par Montesori pedagoģiju, autismu un citiem attīstības traucējumiem, psiholoģiju, personāla vadību u.c.

Moto:
“Radi SAVU pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi savu mazo! Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem. Vai no tērauda dzirkstelē. Veido no dzejoļu rindām un no keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai! Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, bet, ja tevi atrod ciemiņš, lai to vari pacienāt. Lai paliek krāsaina dzirkstele no tavam glazūrām viņā.” /Imants Ziedonis/

Andželika Mačerniece

Izglītība: Montesori pedagogs, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.
Programmas “Latviešu ābece”, KLKI latviskās, integrētās programmas un mācību līdzekļu aprobācijas pedagogs.
Klusuma skola “Apzinātība, tās pasniegšanas un izmantošanas metodes mācību iestādē”.

Darba pieredze Ķiparu namā: no 2012.gada.
Balva “Ķiparu nama” 2015. gada pedagoga palīgs;
Balva “Ķiparu nama” 2016. gada pedagogs.
“Iedvesmo darbs ar bērniem. Protu nodibināt kontaktu un atrast kopīgu valodu ar bērniem un vecākiem. Esmu mierīga un pozitīvi domājoša.”

Moto: “Kur būs Tava sirds, tur būs Tavas bagātības”.

Linda Sauka

Ieguvusi: profesionālo bakalaura grādu izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotājas kvalifikāciju.
Kurss PPII Pētnieku darbnīca ”Montesori pedagoģija darbā ar bērniem 3 – 6 gadu vecumam”. 
Apguvusi: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi”. 
Apguvusi: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra programmu ”Multimodāla agrīna intervence ”STOP 4 – 7” bērnu uzvedības problēmu risināšanai”.

Apgūst: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra programmu ”Apzinātība un tās pasniegšana, izmantošanas metodes mācību iestādē”.

Papildinu profesionālo izaugsmi, pieredzi apmeklējot seminārus un kursus. 
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2015.gada gada.

Moto: Palīdzēt bērnam pašam iepazīt vēl neiepazīto, apgūt neapgūto, pārvarēt agrāk nepārvarēto, piepildot apkārtējo vidi ar rūpēm, atbalstu, mieru un mīlestību.

Evita Karzubova

Izglītība: Latvijas Universitāte, Pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija.
Kurss  mūzikas mācību programma “Praktiskā Montessori pedagoģija”, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.

Apgūst kursu “Montessori pedagoģija darbā ar bērniem 3 – 6 gadu vecumam”,  Integratīvās bērnu izglītības un attīstības centrā “Montessori bērnu māja”.
Kurss “Programma STOP 4-7 sociālo prasmju trenēšana 4-7 gadus veciem bērniem”.
Katru gadu papildinu savas zināšanas kursos un semināros.

Darba pieredze Ķiparu namā: no 2016.gada.
Balva “Ķiparu nama” 2017. gada pedagoga palīgs.

Moto:
Tu vari paļauties uz likteni un domāt, ka tava mūža melodija jau sacerēta, bet neaizmirsti, ka katru skaņdarbu var nospēlēt tūkstoš veidos.