Programmas STOP 4-7 apmācība – biedrība “Ķiparu nams”

Iesniedzējs: biedrība “Ķiparu nams” (NVO)
Sākuma datums: 2017-08-23
Beigu datums: 2018-08-20
Fonds: 2014-2020
Statuss: Izstrādes stadijā

Īstenošanas vieta: Upes iela 10A – 4, Ikšķile, Ikšķiles nov., p.n. Ikšķile, LV-5052
Kopējais finansējums: 9802.50
Publiskais finansējums: 8822,25
Rīcības nosaukums: – – –

Mērķis:

izveidot 40 līdz 50 speciālistiem jaunu sabiedrisku aktivitāti- apmācības programmu “STOP 4-7” ar izstrādātiem un pilnveidotiem speciālistu darbam noderīgiem metodiskiem izdales materiāliem par jaunu, pasaulē aktuālu atbalsta pakalpojumu, lai pilnveidotu to iemaņas darbā ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar uzvedības traucējumiem un nodrošinātu iespēju strādāt ar jauno atbalsta pasākumu. Saņemt atbalstu supervīzijās. Pilnveidot atbalsta pasākumus ilgtermiņā, kas pieejami Ikšķiles novada ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai preventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus (piemēram, pusaudžu gados) un to ietekmi uz bērnu un tā dzīvi sabiedrībā.

Aptaujājot PII “Urdaviņa”, Ikšķiles vsk., Tīnūžu psk. u.c. mācību iestāžu speciālistus, kā arī vairāku gadu vērojums PPII “Ķiparu namā” liecina, ka ar katru gadu palielinās bērnu skaits, kuriem ir uzvedības problēmas, vardarbības izpausmes, bērni ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (turpmāk UDHS), kā arī palielinās bērnu skaits, kuriem vērojamas autiskā spektra traucējumi. Minēto mācību iestāžu speciālisti min, ka katrā grupā un klasē vidēji 25-30% bērniem ir vērojami šāda veida traucējumi, kas ietekmē kopējo mikroklimatu. Agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir izveidota Beļģijā un sekmīgi tiek realizēta STOP 4-7 centros 15 Beļģijas pašvaldībās. STOP 4-7 ir multimodāla (vienlaicīgi atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem) agrīnās intervences programma bērniem ar uzvedības problēmām. Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, trenējot bērnu sociālās prasmes, apmācot vecākus un skolotājus vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu, noteikumu ieviešanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. Programmas efektivitātes pētījumu rezultāti Beļģijā rāda, ka pēc vecāku apmācību programmas STOP 4-7 apguves: 1) pakāpeniski samazinās bērnu noteikumus pārkāpjošā un agresīvā uzvedība; 2) uzlabojas bērnu problēmu risināšanas prasmes; 3) vecāku audzinošā uzvedība mainījās – pastiprinājās pozitīvā audzināšana un samazinājās bērna fiziska sodīšana un nekonsekvence. Latvija ir pirmā valsts ārpus Beļģijas, kurā ir adaptēta un realizēta programma STOP 4-7. Programmas adaptēšanas un realizācijas laikā no 2015.-2017.gadam Ikšķiles un Rīgas grupās tika veikti programmas efektivitātes pētījums. Pētījuma rezultāti rāda, ka agrīnās intervences programma STOP 4-7 ir viena no alternatīvām, lai savlaicīgi apzinātu un mazinātu bērnu uzvedības problēmas esošajā un vēlākajos vecumposmos, trenējot bērnu ar eksternalizētas uzvedības problēmām sociālo prasmes, izglītojot un trenējot bērnu vecākus un skolotājus. Izvērtējot jau organizēto grupu darba efektivitāti var secināt, ka tajās ģimenēs, kuras apmeklēja gan vecāku nodarbības, gan bērnu sociālo prasmju treniņus, gan iesaistīja bērna skolotājus, tika novērota bērna agresīvas uzvedības un uzmanības problēmu samazināšanās pēc programmas apguves. Tāpat samazinājās vecāku izjustais ar bērna audzināšanu saistītais stress un uzlabojās vecāku audzināšanas prasmes. Sagatavotie speciālisti varēs veidot savus STOP 4-7 centrus, ilgtermiņā attīstot sociāli atbildīgu sabiedrību.

http://ziedzeme.lv/lv/projekti/realizetie_projekti/2014-2020/?id=15703